Jeshua a Marie Magdalena – Síla božské energie

Jeshua a Marie Magdalena prostřednictvím Barbary Bessen, červen/červenec 2015Milí přátelé našich poselství!

cropped-1782002_816312211727978_1604191853_n.jpg

 

Tak už máme téměř polovinu letošního roku za sebou. Zdá se mi, že to strašně rychle uteklo.Podobný pocit mají i jiní lidé. V souvislosti s transformací se čas skutečně zrychluje a vzbuzuje v nás pocit jakoby den měl méně hodin. Naši duchovní přátelé to opakovaně potvrzují. A hodně věcí je v pohybu. Vypadá to, jako by dualita přinášela stále větší zmatek a rozruch. Všechno se zpochybňuje, mnohé, co se dřív považovalo za hodnotné, teď není důležité. Naopak do popředí vystupují věci, kterým jsme dřív nevěnovali pozornost. Rozšiřuje se tím opět prostor k posuzování. Je skutečně uměním neposuzovat a nechávat všechno to, co prožíváme, být tím, čím to vlastně je: akcí a zkušeností.


Začínáme chápat, že můžeme dát volnost svým příbuzným a přátelům, aby si svůj vývoj přizpůsobovali svým potřebám, a nechat je třeba i stagnovat.
Neexistuje nic, co by bylo lepší nebo horší, prostě to je. Ráda bych tu také poděkovala za zpětnou vazbu k mé předmluvě u posledního channelingu. Šlo o mé pocity vůči přírodní katastrofě v Nepálu. Dostala jsem ohledně této události hodně různých názorů a pocitů,  které byly velmi zajímavé a zároveň i velmi silné energeticky. Prosím o pochopení, že nemohu na všechny e-maily odpovědět osobně. Chci vám alespoň tímto vyjádřit svou úctu, dík a lásku…

Brzo mi nastane letní přestávka, kdy už (konečně) začnu psát novou knihu. V nitru jsem již na ni naladěna. Pochopitelně si budu tady u nás na severu Německa též užívat léta, ať už bude jakékoli. Přeji všem hodně chvil strávených v přírodě, které jsou vynikající příležitostí pro pohroužení se do nitra. A prosím, nedělejte si žádné starosti, pokud budete cítit, že se váš život mění a že někdy prožíváte vnitřní prázdnotu. Jsou to předzvěsti dalšího splývání s Vyšším já a ustupování ega do pozadí. Může to být také spojeno s tělesnými procesy, jako je zhoršený sluch, zrak nebo i chuť, nebo i s nechutí pobývat ve vnějším světě (kromě přírody). Procházíme opravdu silnou transformací. Pomáhá jen vnitřní vyrovnanost, chvíle klidu a užívání si. Prostě jen tak být, jak už jsme si často plánovali (a ne vždy se nám to dařilo).

Přeji všechno nejlepší a krásné léto
Barbara Bessen


Jsme Jeshua a  Marie Magdalena, Miriam nebo jak mě někteří nazývají: oddaná žena.   Přicházíme v tomto okamžiku do vašeho života s lehkostí, jednoduchostí a průzračností. Bylo vaším přáním nás teď tímto způsobem vnímat. Prostě jen vnímat naši přítomnost, která teď nesouvisí s transformační prací, s propouštěním, prohlížením si dřívějšího života, hlubokým vciťováním se do starých vzorců apod. To už většinou není nutné, neboť to probíhá téměř samo od sebe. Rádi bychom vám zopakovali, že záleží jen na vašem záměru, zda se chcete procesu očisty zúčastnit. Toto přání jste vyslovili ještě dřív, než jste tentokrát přišli na Zem. Chtěli jste se hluboko ponořit do „normálního“ života, netoužili jste být žádným princem ani princeznou, chtěli jste být člověkem, který na cestě k mistrovství prochází všemi problémy každodenního pozemského života. Také proto, abyste za sebou zanechali světelné stopy, které vytváříte pro druhé tím, že kráčíte kousek před nimi, pro ty, kteří si nevěří nebo možná ještě nejsou natolik obeznámeni s tím, co se vlastně na Zemi děje a co je v současné době tak důležité. Koneckonců nejde o poznatky, znalosti či informace. Jde o pociťování, ponořování se a naslouchání vlastnímu bytí, bytí universa. Toto hluboké naslouchání a vciťování je však často ovlivňováno starými zkušenostmi, které jakoby nad vším rozprostíraly závoj.

 

My dva a mnozí další vzestoupení mistři i bytosti, které schválně přicestovaly kvůli současné době, takříkajíc bdíme nad všemi lidmi. Máme širší záběr vědomí než vy a tak můžeme vidět vaše starosti, váš závoj i každodenní překážky, které vám tolik ztěžují poznání, že jste božskou bytostí. Bytostí plnou moudrosti, lásky a vědění. Vypadá to však, lidově řečeno, jako by vám někdo stál na vedení. Odsouváme stranou všechno to, co na tomto vedení stojí, aby jím mohla začít silně proudit univerzální energie, energie života jako takového. Toto mohutné proudění božské energie umožňuje rozpouštění starých záležitostí a všech zakořeněných představ a názorů, kvůli kterým věříš, že jsi jen pouhým člověkem.
Tato vysoká energie, zvaná též Zlatá vlna nebo synchronizační paprsek z centra galaxie, v sobě zahrnuje mnoho bytostí, energetických forem, které přicházejí právě kvůli něčemu takovému, co se nyní děje se Zemí a slunečním systémem: probouzení do interdimenzionality. Vývoj probíhá na každé planetě individuálně a to platí pochopitelně i pro všechny bytosti, které se na té které planetě nacházejí. Proces probíhá u každého jinak, avšak končí stejně: vysoká energie, která tuto transformaci doprovází, odstraní z cesty všechno to, co už není zapotřebí. A teď se zeptám přímo: Na co ještě potřebuješ své staré zkušenosti a vzpomínky? Uchováváš si je ze sentimentality? K čemu schováváš ta stará fotoalba? Už je to pryč, už se to stalo. A to, co tam ze sebe vidíš, to už nejsi ty. Je to zvláštní, že? Ale je to pravda. Změnil ses, už nejsi dítětem, mladou ženou či mladým mužem jako tehdy. Možná ti dokonce některé vzpomínky na dřívější dobu chybí? Je to v pořádku, i to patří k transformaci, nedělej si kvůli tomu žádné starosti.
Na rozdíl od dřívější doby se existence člověka posouvá jiným směrem. Lidské bytí se rozvíjí do kosmického bytí. Pozemské zkušenosti už nehrají důležitou roli. V popředí teď stojí nasměrování na galaxii, transformace tělesné soustavy a propouštění těchto vzpomínek. Stále však jde o život na Zemi. Jde o nasměrování se na něco zcela nového, co tady dosud nikdy neexistovalo: tvoření na vibrační úrovni páté dimenze. S tím souvisí i to, že se tělo stává transparentnějším. Zpočátku se nesměle, posléze však o to silněji přizpůsobuje výše vibrující úrovni. Což sebou přináší i to, že na této úrovni skutečného bytí můžeš manifestovat myšlenky, pokud je z hloubi svého srdce jasně a důrazně podpoříš.
Všiml sis už, že se ve tvém životě zhmotňují myšlenky, na které se vědomě soustředíš, zpracuješ je a opakovaně se jimi zabýváš? Zaznamenal jsi už, že ti telefonují lidé, na které jsi myslel, že k tobě přicházejí informace ohledně cesty, kterou plánuješ, že potkáváš lidi, kteří ti nabízejí to, co si přeješ. Snil jsi například o starém retro bicyklu a on se najednou objeví téměř u tvých dveří. Možná si ještě natolik neuvědomuješ, že se ve tvém životě dějí určité věci  vycházející z energie tvých myšlenek nebo se přinejmenším objevují jako určité nabídky. Spolu s mnoha dalšími bytostmi této planety se právě účastníš tvoření Nové Země. Něco  může probíhat zcela nevědomě, něco jiného s úžasem zpozoruješ. Možná se přemístíš do jiné oblasti země nebo se vydáš do ciziny, protože cítíš, že tam budeš ve větším bezpečí.
Stále víc lidí přemýšlí, jak by mohli společně něco vybudovat, vytvořit společenství lásky a bezpečí se společnými cíli, které by se kolektivně daly ještě lépe realizovat. Nezapomeňte, že na to nikdy nejste sami. Každou myšlenku v tomto směru podporujeme tak, aby došlo k synchronicitám: lidé se objevují a scházejí na určitých místech, aby společně vytvořili nové životní příležitosti. Taková místa, centra, byty nebo farmy podporujeme a nabíjíme naší energií. Přivádíme k sobě lidi hledající a horlivé. Energeticky podporujeme nové nápady v oblasti řemesel a školství, náměty na zkvalitnění zásobování potravinami a mnoho dalšího, aby se mohlo realizovat  to, co má v této výše vibrující době růst a prospívat.
Je to protipól ke všem těm idejím politiků v zemích, kde chápou globalizaci úplně jinak a nejraději by všechno kolektivně usměrnili a sjednotili, aniž by brali ohled na individualitu lidí. Nastal čas, aby si každý sám v sobě ujasnil: Jak chci žít? Kde chci žít? Kde najdu stejně smýšlející? Jakým způsobem to můžeme prosadit?
Je dobré „zapojit“ do toho i nás. Jak již bylo řečeno, spojujeme dohromady to, co spolu harmonizuje. Věřte, že nám působí velikou radost, když vám můžeme pomáhat při realizaci vašich lidských i kosmických přání a nápadů. Takto přece vzniká Nová Země. Nečekejte, že to za vás někdo nebo něco převezme. Každý si musí sám pro sebe vypátrat, co chce, aby pak mohl aktivně jednat a působit s podobně smýšlejícími. Přesto vás chceme znovu upozornit, jak důležité je trávit chvíle o samotě. Měli byste neustále posilovat kontakt s námi a hlavně se svou božskou jiskrou, se svým Vyšším já. Je to světelný kanál, světelná jiskra, která touží se s vámi spojit. Zajistí vám to ještě větší úspěch vašich plánů a nápadů pro humánnější život tady na Zemi. Sílu Vyššího já lze přirovnat k turbo pohonu transformace. Neboť největší sílu má Světlo. Rozpouští všechny staré a démonické vzorce nebo myšlenky podobného druhu, které k tobě přicházejí z vnějšího světa. Temnota prchá před Světlem, to je důležité si stále znovu a znovu uvědomovat. I symptomy nemocí jsou staré nastřádané názory a přesvědčení, které se projevují na fyzické úrovni. Jejich jádro můžete rozpustit Světlem. To znamená, že by sis měl položit otázku: Co koneckonců potřebuji k uzdravení? Správná odpověď zní: Potřebuješ jen sám sebe.
Toto léto je dobrou příležitostí pobývat hodně s živly. Všechny jsou v tobě zastoupeny a lze je v této době transformace uvést (i s pomocí tvého Vyššího já) do rovnováhy. Zkus s živly hovořit. Jsou duchovními instancemi, které tě mohou vnímat, vidět a slyšet. Pobývej hodně sám se sebou, užívej si to a vnímej, že platí, že máš svůj život ve svých rukách. Kdo jiný by o tobě měl rozhodovat? Spojuj se ve svém nitru se svou ženskou složkou. Skrz tuto energii se propojuj s božskou prasílou, pramatkou všeho, co je. Podporuje  transformaci svou energií. Ví, co potřebuješ a může ti ze svého zdroje poskytovat skutečné občerstvení. Tímto ti chceme sdělit, že v této době neexistuje nic, co by nebylo možné. Ve tvém životě mohou nastat různé zvraty a vyléčení. Můžeš se i vymanit ze závislostí jakéhokoli druhu.Umožňuje to tvůj čistý záměr, tvá láska k transformaci. Nyní ti pokládáme ruku na hlavu a trochu pročišťujeme tvůj kanál k božství. Propouštíme to, co může odejít. Setrvej chvíli v této energii.
Vždy existovali a pochopitelně stále ještě existují lidé, kteří nebudou vědět, co si počít s poselstvími a energetickým přenosem tohoto druhu, protože to považují za „nesmysl“. Stále víc lidí však vnímá, že existuje něco víc než jen hmota. A ptají se, co to ta hmota vlastně je. Vědecky zaměření lidé si častěji nacházejí čas pro sebe, poskytují větší prostor svému duchu a někdy i žasnou. Možná je najednou něco napadne, třeba vyřešení dlouho trvajícího problému. Najednou se objeví řešení, jemně a lehce jako když přelétne pták. Není to zvláštní? Ano, tak pracuje duchovní rodina.
Přejeme vám plodné léto v tom smyslu, abyste se propracovali k důvěře ve vlastní božství a k poznání, že NIKDY NEJSTE SAMI. Jsme s vámi, protože jsme všichni jedno.Jsme Jeshua a Marie Magdalena.

Poselství přijala Barbara Bessen v červnu 2015. Článek je k volnému nekomerčnímu využití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu http://www.barbara-bessen.com/wp-content/uploads/2015/06/internet-channeling-juni-juli-2015.pdf pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.

Posted on 10. augusta 2015, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Pridaj komentár.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: