Modlitba uzdravující….

Vymodli si zdraví sám !  Nejlepší pomocí pro tvé zdraví je životní síla, jsou pozitivní, ušlechtilé pocity a myšlenky. Čím ušlechtilejší a čistší je tvé smýšlení, tím více uzdravující a životní síly probouzíš.

Kristus, jiskra života v tobě, je uzdravující a životní silou tvé duše a také tvého těla. Otevřeš-li spasitelskou silou Krista Vnitřní bránu ke království Božímu tím, že budeš přitakávat spáse, spásu přinášejícím silám, a že budeš naplňovat Svaté zákony, pak budeš také přijímat. Vymodli si zdraví sám !

Snaž se, aby každý tvůj pocit, každá tvoje myšlenka a také každé tvé slovo se stalo modlitbou !  Pak se otevře brána k životu a budeš naplněn silou, moudrostí, láskou a zdravím.

Stojí psáno: „Pros, a bude ti dáno.“ Prosba by však nemela být pouze výrazem vnějšího přitakávání, volání nebo jen modlitby rtů. Prosba by mela vycházet z naplňování Svatých zákonů, z přitakávání Vnitřní síle ušlechtilým myšlením a chtěním.

Z původu zdroje nepřetržitě proudí věčná životní energie. Pokud ji ochotně přijímáme tím, že plníme zákony, přijímáme tuto léčivou a životodárnou sílu bytostním jádrem své duše. Tento přítok léčivé a životní síly můžeme mnohonásobně zesílit, když těmto životním silám přitakáváme a v denním živote je naplňujeme, neboť jsou to zákony života. Klepeme-li na bránu věčného života tím, že pozvedáme své srdce k Bohu, brána se otevře a bude nám dáno.

Vnitřní modlení k Vnitřnímu lékaři a uzdravovateli předpokládá silnou víru a hlubokou důvěru k Tomu, který všechno může, který všechno je. Vyléčit se znamená: Uzdravit se silou Vnitřního lékaře a uzdravovatele.

Duch Boží nezná žádnou nemoc a podle svého původu jsme čisté bytosti, které v sobě ukrývají všechny síly zdraví. Jako bytosti světla nejsme nemocní. Jsme nemocní svým špatným myšlením, cítěním a chtěním, porušováním zákonů. Kristem nám však je dána možnost oslovovat Vnitřní síly, aktivovat je a vést je také k dotyčným nemocným nebo chorým orgánům, neboť jsme svým původem děti Boží.

Protože jsme děti věčného života, synové a dcery Boží, je nám také dáno pravým modlením a oslovováním orgánů přivádět každému orgánu, každému svalu, celému našemu organismu léčivé a životní síly. Každý z nás může se svými buňkami a orgány mluvit, protože se v každé buňce nachází duchovní síla. Čím intenzivněji Vnitřní síle přitakáváme silnou vírou a plnou důvěrou, pozitivními myšlenkami, ušlechtilými pocity, naplňováním Svatých zákonů, tím více budeme přijímat.

Vědomým vnitřním modlením, pozitivními pocity a myšlenkami jsou naše buňky a orgány a celý náš organizmus podněcovány k tomu, aby se probudily. Pokud bez ustání přitakáváme vnitřním silám, uzdravujícím a životním silám, svým rozvinutým vědomím, to znamená plně, pak v nás dojde ke změně. Pak se zesílí aktivita našeho vnitřního lékaře a uzdravovatele, Ducha Kristova.

Věčná síla, Kristus, čeká jen na to, až budeme ochotni otevřít s Ním vnitřní bránu silou pravého modlení, pravé vůle, abychom se tak odevzdali proudu věčného božského potenciálu vlévajícího se do nitra.

Jsme buňkami na Kristově těle. Naše tělesné buňky jsou nemocné jen proto, že jsme je oslabili špatným myšlením, cítěním a chtěním, a tím jsme umožnili přístup určitým nemocem. Posíláme-li našim buňkám, orgánům, tkáním a svalům, hormonům a žlázám pozitivní, zdravé, světlé myšlenky, budeme také podle našeho odevzdání se přijímat z věčného zdroje života.

Nejlepší pomocí tvému zdraví jsou tedy pozitivní, nezištné myšlenky, jsou stavebním materiálem pro zdravé tělo. Přitakáváme-li denně zdraví svého těla, nenajde k nám žádná nemoc přístup, protože v nás není žádná odpovídající shoda, leda že by nemoc byla podmíněna karmicky.

Onemocníme-li, je nám uzdravení souzeno vždy tehdy, když je to dobré pro naší duši. Otevřeme-li s Kristem Vnitřní bránu k životu bohumilým, pozitivním životem, pak přijímáme, neboť v nás sídlíVnitřní lékař a uzdravovatel. Čeká na naše zavolání, na naše odevzdání se, na uskutečňování a plnění zákonů, neboť pak se otevře brána a život jí proudem protéká do našeho těla, přináší nám ulehčení a uzdravení.

Láska Boží ke Svému dítěti je stálá. Ne On, všemohoucí láska, nám posílá utrpení a bídu. Jejich důvodem je pouze všepůsobící a pro všechno platící zákon příčiny a účinku, zákon spravedlnosti. V tomto nebo některém z předešlých životů jsme vytvořili příčiny, provinili jsme se proti zákonu. To, čím jsme se provinili, musíme přijmout a nést, abychom mohli znovu nastoupit cestu zpátky k světlému, věčnému původu, do věčné vlasti.

Duševní vina, která podle neúprosných zákonů vytéká během našeho života a přináší nám nemoc, bídu, starosti či rány osudu, však může být podle intenzity karmy vyléčena nebo zmírněna. Jak dalece ji lze odčinit, záleží jen a jen na nás samých, jak se oddáme Vnitřnímu lékaři a uzdravovateli, Duchu Kristovu, zda s plnou důvěrou a s plnou vírou v Něho, Všemohoucího, nebo s pochybnostmi, zda je nám vůbec schopen pomoci a uzdravit nás. Každá pochybnost je v našem živote krokem zpět. Zavírá a zazdívá nám bránu, která vede k Vnitřnímu lékaři a uzdravovateli. K úspěchu vedou pozitivní, vědomé, účelné myšlenky na Boha.

Stav našeho těla je výrazem naší duše, našeho nynějšího nebo dřívějšího pociťování, myšlení, cítění a chtění. Co dnes myslíme, to jsme v nitru, to je naše podstata, to jsme vpravili svými myšlenkami v tomto nebo v některém z minulých životů. Tak jsme v sobě vytvořili odpovídající shodu, zatížení svéduše.

Žádná nemoc nepřichází sama od sebe, vždy jsme ji zavinili my. Tak zvané chronické choroby jsou rovněž viditelnými projevy našich dřívějších nebo nynějších negativních myšlenek. Chceme-li způsobit změnu, měli bychom se myslí obracet na Vnitřního lékaře a uzdravovatele a s důvěrou se Mu odevzdat tím, že budeme vytrvale a vědomě pozitivně myslet a mobilizovat tím Vnitřní síly.

Uzdravující modlitby jsou většinou modlitbami prosebnými. Mely by vycházet z hloubi našeho vědomí, pak budou léčivé a plné síly. Když se modlíme a prosíme, neměli bychom však žebrat.

Úpěnlivé prošení o tu či onu věc, o zdraví a sílu, se neděje ve vědomí pravé a poctivé pokory; neobrací se na velkého dárce, který by rád Svému dítěti poslal všechno to dobré, co ono potřebuje. Všemohoucí, všemoudrý Duch Boží přece nejlépe ví, co je pro nás právě vhodné a prospěšné. Neprosme tedy Boha tak, že by k nám měl být díky naší prosbě dobrotivý a laskavý, nýbrž měli bychom prosit našeho nebeského Otce, o kterém víme, že Jeho Duch přebývá v nás. Jemu bychom měli plně důvěřovat, lhostejno, zda bude myslet jen na naši duši nebo na naši duši i na naše tělo. Budeme-li přitakávat vděčně a s radostí Jeho věčné síle, pak nás také naplní.

Duch lásky je silou našeho života, je uzdravující silou pro duši i pro tělo. Jen ona nám dovoluje stát se šťastnými, zdravými a dokonalými.

Uzdravující modlitba by nemela zůstat omezena na prosebnou modlitbu, nýbrž by se měla stát trvalým přitakáváním božským energiím v nás.

Neměli bychom připustit žádnou myšlenku sklíčenosti, slabosti, utrpení a nedostatku víry. Oslabují jen naši duši a naše tělo. Naše nadvědomí a podvědomí, povrchy Vnitřního moře, se musejí zklidnit, aby nás Vnitřní slunce mohlo léčit.

Pokud si navykneme místo myšlenek smutku, strachu, zoufalství, beznaděje, sklíčenosti a sebelítosti prosazovat nyní pozitivní, kladné myšlenky, pak budeme také přijímat pozitivní sklizeň. Neboť prosluněnost našeho života dovolí Vnitřnímu slunci zesíleně zářit do našeho těla k našim buňkám, orgánům a svalům.

Dokud na sebe pohlížíme jako na lidi a myslíme jako lidé, máme jen lidské síly. Poznáme-li se však jako děti Všemohoucího, jako božské bytosti, myslíme-li pozitivně a ušlechtile, zaměřujeme-li své myšlení a snažení na Boha, obdržíme síly našeho odvěkého bytí. Smíme stavět na Bohu, našem Otci, neboť jsme syny a dcerami Božími.

Uzdravující modlitba je úplné přitakávání zdraví, které je naším právem, které nám dal Bůh, neboť božská bytost, kterou ve svém nejhlubším nitru jsme, je zdravá. I když nás sužují bolesti, když našeduše je zahalena mraky, bychom měli navzdory všemu do svého nitra posílat síly zdraví, kladné, pozitivní a konstruktivní myšlenky. To je nejlepší lék; to jsou vědecky dosud neprobádané síly, které začnou v našem nitru působit.

Uzdravující modlitba může znít takto:

„Ve mne je Duch Kristův, absolutní, věčná síla.

 

Ve mne proudí zdroje života.

 

Jsem zdravý.

 

Jsem dítětem této věčné síly.

Život Boží je ve mne a můj život je v Bohu.

Boží hojnost ve mne působí. Bůh je hojnost a síla. Bůh je mé zdraví. Jeho Svatá a uzdravující síla proudí mou duší

a mým tělem a všechno znova utváří.

Mými buňkami, orgány, hormony a žlázami, svaly a tkáněmi proniká duchovní síla,zaplavují je Svaté životní síly.

 

Přitakávám této věčné síle v sobě a otvírám se denně více životu ve mne pozitivními, konstruktivními pocity a myšlenkami.

 

Slabost a nemoc se mě nedotkne, neboť moje věčné bytí je zdravé. Jsem zdráv, mám radost ze života a jsem silný.

 

Silněji cítím, jak do mě proniká božská hojnost. Ve mne se naplňuje věčně tryskající pramen. Z něho dostávám více síly, zdraví a hojnosti.

 

Všechny myšlenky starosti a strachu se mne vyhýbají. Jsou stále slabší a rozpouštějí se ve harmonii Veškerenstva mého Otce.

 

Z mého nitra stoupá vzhůru božské ticho. Vnitřní klid a harmonie Veškerenstva mnou pronikají. Prodchnut tímto Vnitřním klidem přikláním se více k Vnitřní uzdravující síle.Tato uzdravující a životní síla mnou proudí každý den stále více. Spasitelský DuchKristův, můj Vnitřní lékař a uzdravovatel, ve mne působí.

 

Moje ruce a paže se uvolňují, svalstvo mých nohou se uvolňuje, celé mé tělo, krk, šíje a hlava, všechny svaly se uvolňují. Moje tělo je stále lehčí. Proudí do mne hojnost božské spásy. Uzdravující síly lásky mě aktivují. Můj dech je klidný, jsem zcela uvolněný.Vnitřní klid a harmonie protékají mou bytostí.

 

Kriste, Ty můj Vnitřní lékaři a uzdravovateli, ať se ve mne naplní Tvá vůle.“

Po této uzdravující modlitbě zůstaneme ještě v tichu. Neproudí námi žádný pocit a žádná myšlenka. Jsme a zůstáváme otevřeni Kristově uzdravující síle.

Aby k nám žádná myšlenka nemohla proniknout, můžeme v naprostém uvolnění pozorovat svoje dýchání, jak dech přichází a zase odchází. S každým nádechem proudí božská síla do našeho nitra, s každým vydechnutím nás opouští tíže a břímě, naše ještě trvající lidské slabosti a potíže.

Děje se to v nás podle Jeho vůle. Vnitřní lékař a léčitel v nás dokonává dílo Své lásky a Svého milosrdenství.

Po uzdravující modlitbě a době strávené v tichu bychom se už neměli nechat ovládat starými zvyky. Měli bychom se snažit přitakávat všem těm pozitivním silám, které jsme ve svém nitru uvolnili dalšími uzdravujícími modlitbami a pozitivním životem. Vyvarujeme-li se každé negativní myšlenky, každé myšlenky na nemoc a bídu, zažijeme zesílenou duchovní sílu, zažijeme Vnitřní léčivou sílu, která nám přinese úlevu a uzdravení.

Mnoho našich bližních si myslí, že musí vyhledat nějakou léčebnu, aby se vyléčili ze svého utrpení. Naši nevědomí spolubratři a nevědomé spolusestry cestují množství kilometrů do takovýchto léčeben, podstupují námahu, aby tam eventuálně dosáhli úlevy nebo uzdravení. Kdo však ví, že ono místoVnitřní síly, ze kterého může přijímat to, co je pro něj dobré a léčivé, je v něm samotném, ten nepotřebuje nic jiného než putovat dovnitř k onomu Vnitřnímu místu svatého ticha a věčného míru, do svého nitra, kde proudí zdroj uzdravení a života. Ať jsme v nějaké léčebné nebo někde jinde, ta síla je vždy tatáž. Není mimo nás, nýbrž je v nás. Ať jsme kdekoliv, ať stojíme či chodíme kdekoliv, uzdravující pramen všeho života, síla ke zdraví, je v nás. V nás samých je studnice zdraví,Duch.

Dějí-li se v takových léčebnách spontánní uzdravení, pak jen proto, že tam člověk putuje s jistotou silné víry za tím účelem, aby na tomto místě dosáhl uzdravení. Kdyby ten, kdo hledá uzdravení, putoval se stejnou důvěrou a prodchnut toutéž hlubokou vírou k Vnitřnímu místu milosti, kVnitřnímu zdroji uzdravení, pak by mohl rovněž přijímat ze svého nitra úlevu a uzdravení.

Síla života proudí věčně stejně, na každém místě a v každé době. Bůh, pramen života, není vázán na žádné místo. Božský proud je všudypřítomný. Bůh, věčný Duch, se daruje Svým dětem. Musíme poznat a uznat, že síla k uzdravení je v nás samých. Dostane se nám jí jen tehdy, když se jí otevřeme. Brání-li něco ulehčení a uzdravení, je to především naše nevíra. Ježíš mohl v Nazaretu, Svém rodném městě, sotva někoho uzdravit, protože obyvatelé Nazaretu Ježíši, svému rodákovi, nevěřili.

Všechno může ten, kdo věří a kdo plní božské zákony. Sklizeň odpovídá vždy setbě.

Je-li setba pozitivních myšlenek a myšlenek víry slabá, pak je i výsledek tohoto ulehčení a uzdravení slabý. Další překážkou je pochybnost. Kdo pochybuje, nehledí do svého nitra, nýbrž vpravo a vlevo. Rozhlíží se po světě, aby se uzdravil. Mnozí lidé kolísají mezi vírou a možností nevěřit, protože od dětství je nikdo neučil, že jsou chrámem Ducha Svatého a že proudí zdroj všeho bytí, zdroj uzdravení v nich samých. Tím si člověk vytváří zábrany vůči božskému proudění do nitra. Hledá útěchu a uzdravení ve vnějšku a většinou nemůže nalézt, co duše potřebuje.

Jak rychle klesáme na mysli, když naše naléhavé modlitby nejsou ihned vyslyšeny, jak bychom si to přáli nebo jak jsme to už na sobe zažili !  Pomysleme jen, jak dlouho jsme se prohřešovali protiSvatým zákonům a vytvořili tak propast mezi božskou silou a naším myšlením a cítěním. Duch Svatý nepůsobí ihned, neboť platí, že musíme překlenout onu propast ze své strany, aby léčivé proudy mohly téci.

Také není jeden den jako druhý, i my nejsme každý den stejní. V nás, v našem nitru, probíhají různézměny, které jsou před námi částečně skryty a které rovněž mohou tvořit bariéru proti vtékání léčivé síly do nás.

Pravé modlení, hluboká modlitba, jsou však důležité pro to, abychom dosáhli vyslyšení. Nesmíme tím však chtít dosáhnout žádného výkonu, neboť modlení není žádný sport, nýbrž odevzdání se.

Přispívejme k tomu, aby se naše nitro znova uvedlo do pořádku, tím že neustále nosíme myšlenku na Boha v srdci a na rtech, že všechno konáme s Bohem a velebíme Jeho Svaté jméno, Jeho Svatý zákon, který všechno řídí !  Mnohé zauzlení, které se eventuálně po dlouhá pozemská léta, nebo dokonce po mnoha inkarnací utahovalo, lze jen opatrně s božskou trpělivostí, láskou a milosrdenstvím znovu uvolnit.

Proto bychom neměli klesat na mysli, nýbrž v každém okamžiku vyhledávat blízkost Boží tím, že zesílímeVnitřní pociťování, že Bůh je nám blízko, v srdci a ve všem bytí.

Kdo staví víc na pozemské pomoci než na pomoci božské, bude vůči svatému a uzdravujícímu proudu necitlivý. I svým neklidným nadvědomím a podvědomím klademe uzdravení překážky.

K tomu, abychom mohli dosáhnout úlevy a uzdravení, chybí nám často láska k Bohu a také tedy láska k našemu bližnímu. Jak často nemůžeme už jen v myšlenkách odpustit. Nemůžeme své myšlenky, své city, svou nedůvěru, zatrpklost, závist, nenávist a panovačnost odložit, protože jsme na základe zklamání všechny tyto slabosti vytvořili a chceme si je nyní podržet.

Myslíme si, že náš bližní by měl přijít za námi, měl by s námi mluvit a měl by se nám omluvit. Avšak kdo projevuje velikost, jde za svým bližním a promluví si s ním, aby se mnohé mohlo uvolnit. Tak poskytneme léčivým silám možnost, aby do nás proudily.

Tím, že nechceme odpustit, tím, že hájíme svou individualitu a zachováváme svou uraženost, uzavíráme se přijímání léčivých sil. Chceme-li od Ducha života přijímat léčivou sílu, musíme tuto bariéru nedůvěry, zatrpklosti, závisti, nenávisti a žárlivosti, dokonce uraženosti odstranit. Toto všechno musíme Věčnému předat k přeměnění, abychom byli připraveni přijmout věčnou sílu.

Tato pouta, kterými jsme se sami svázali a která nás nyní drží v zajetí, musíme rozpoznat a odložit tím, že je předáváme Věčnému k přeměnění. Žádné vnější stěny nás nemohou tak bolestně omezovat, jako steny našeho omezeného vědomí, které jsme omezili naší vlastní vinou. Tam, kde klademe překážky vnitřní nesvobody, nemůže duchovní proud silněji vtékat. Musejí padnout, abychom mohli přijímat věčnou sílu.

Učíme-li se být tolerantními, učíme-li se zbavit se své nedůvěry, své zášti, své panovačnosti, budeme moci odpouštět a ovládat své myšlenky a city. Pak přijímáme božskou sílu. Proudí do nás léčivá síla Vnitřního lékaře a uzdravovatele a způsobuje to, co lidé nemohou.

Vnitřní síla může vyléčit každou nemoc. Pro Boha není žádná nemoc nevyléčitelná. Kdo se odevzdá věčnému zákonu, Vnitřnímu lékaři a uzdravovateli, ten bude správně veden a bude moci přijímat podle svého zaměření, to znamená podle uskutečnění Svatých zákonů.

Pro Boha není nic nemožné. Úleva a uzdravení jsou v každém případe možné, jen když přitakáváme neomezené léčivé síle Boží a s vírou ji necháme v sobe působit. Nezapomínejme ve všech prosebných modlitbách, ve všech přáních a tužbách, které snášíme do nitra k Svatému vědomí Božímu, říkat s plným uvědomením: „Ale Tvá vůle, ó Pane, ať se stane !“

Kdykoliv potřebujeme pomoc, Bůh je tu, neboť On je všudypřítomný. Uvědomme si hloubku této výpovědi: Bůh je tu !

Kdekoliv se nacházíme a kamkoliv jdeme, Bůh je tu. Čeká jen na to, až ze svého nitra učiníme přijímací stanici Jeho Svatého života, neboť Bůh neúnavně vysílá stále další a další síly, uzdravující a životní energie.

Jestliže jsme se stali přijímací stanicí těchto životních sil, působí božská uzdravující síla, Jeho síla milosti, v nás neustále. Čím lépe je tato vnitřní přijímací stanice vybudována, tím více božského života přijímáme. Duch naší duše je v každém okamžiku připraven nám dávat, dokonce darovat sám Sebe. Existuje bezpočet příkladů na to, že Bůh Svou lásku a moudrost projevil. Mnozí lidé o tom vědí a zažili a přijali Jeho pomoc, Jeho uzdravující sílu. I my bychom se měli stát vědomým projevením Božím, tím že se všesíle, Bohu, odevzdáme, že budeme prosit o Jeho Svaté proudění do nás a že budeme naplňovat věčné zákony. Pak budeme zakoušet a prožívat věčný pramen a sjednotíme se s ním.

To přeji všem svým spolubližním z celého srdce !

Vnitřní modlení  1998  Gabriele Wittek

http://www.nebe-lidem.cz

Posted on 26. októbra 2011, in Uncategorized, Zdravie. Bookmark the permalink. Pridaj komentár.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: