Posted on August 9, 2010 by atlara

Přijala Michelle Eloff
Sobota 5. června 2010 v Jihoafrické republice

Já jsem Máří Magdalena, přijměte můj pozdrav a uvítání ve vznešené přítomnosti světla, pravdy a lásky. Vaše životní cesta se ubírá nádherným, magickým směrem. Vy všichni jste dosáhli ve svém vývoji již takového stupně, kdy jste připraveni vstoupit do sféry Božského Ducha a přijmout krásu života. Nastává pro vás zlomový okamžik, kdy je vám odhalena síla v rozhodnutí přijmout život a krásu, kterou život skýtá.

Tato chvíle je životně důležitá součást již déle probíhajícího procesu uzdravení lidského kolektivního vědomí a rozšíření paprsků odpuštění, bezpodmínečné lásky a uzdravení na všechny jedince, kteří kolektivní vědomí tvoří. Protože nyní čelíte ve svém životě mnohým výrazným těžkostem a jste svědky změn, kterými Země prochází, je potřeba nalézt a přijmout ty krásné aspekty života, ty, díky nimž má život smysl. Svět, ve kterém žijete, nyní čelí výzvě velké změny, a proto jste osobně povoláváni, abyste sloužili vyššímu celku tím, že přijmete krásu života, budete prožívat vděčnost a budete děkovat za dobré věci ve vašem životě. Byli jste o to žádáni v minulosti již mnohokrát, ale ve stínu těžkostí, které prožíváte, je stále těžší soustředit se pouze na kladné stránky života a přijmout krásu, kterou život obsahuje.

Prvním a nejdůležitějším krokem k získání schopnosti přijmout krásu života je přijetí své vlastní krásy. Necháváte se příliš často ovlivnit negativními představami druhých, což vám ubírá sílu a odděluje vás to od vašeho skutečného já. Abyste vyřešili tento stávající rozkol a překonali neschopnost přijmout krásu v sobě, musíte porozumět tomu, co krása je a jak ji zahrnout do všech oblastí vašeho života.

Krása není omezena pouze na estetický, viditelný dojem. Krása je vnitřní ctnost, pomocí které přijímáte lásku, poddáváte se jí a necháváte ji skrze vás prostoupit. Vlivem tohoto přijetí a poddání se lásce jsou tvořeny ty nádherné paprsky vyzařující ze Zdroje uvnitř vás a dotýkající se všeho, co je v jejich dosahu. Většina lidstva se cítí v moderním světě ztracená a osamělá, velice se proto soustředí na mylnou potřebu dokonalosti navenek. Člověk samozřejmě potřebuje o svůj vzhled pečovat, tento faktor ovšem zdaleka není tím nejdůležitějším při hledání definice krásy. Krása je čistě vnitřní vlastnost, je to podstata, kterou nelze koupit ani odcizit, neboť vzniká a je vyzařována z nitra.

Mnozí z vás cítí jistý stud v reakci na slova jako krása, láska, přijetí, odevzdání, uzdravení, transformace, uvolnění a podobně. To je částečně způsobeno tím, že se zatím nemůžete ztotožnit s tím, co obnáší přijetí těchto hodnot. Možná vás jako děti učili, že krása se rovná ješitnosti, a pokud se narodíte se znamením, kterým je krásný obličej, tato domněnka na vás může být uplatňována ještě silněji.

Mnohé z vás v minulosti vaše okolí nepodporovalo v tom, abyste sami sebe viděli jako nádherné bytosti, jimiž skutečně jste bez ohledu na fyzický vzhled. Vaše nevinnost nádherného dítěte byla poničena předpoklady a projekcemi přicházejícími z vnějšího světa, které jste ve své nevinnosti přijali jako pravdivé a přetvořili je v určitou identitu. Vaše identity jsou většinou ve skutečnosti nepravdivé, založené na vnímání nějaké vnější moci, ať už to byl jednotlivec, skupina, nebo různí lidé, kteří vás soustavně přesvědčovali o určité klamné představě skutečnosti. Tu jste pak přijali za pravdivou, neboť pocházela z více různých zdrojů.

Při příležitosti oslavy 5. května léta Kristova 2010 jste vyzýváni, abyste nechali zemřít vaši starou vidinu sebe samých a začali se zbavovat přežitých způsobů vnímání krásy. Jste žádáni, abyste vstoupili opět do nevinnosti a získali zpět aspekty své skutečné krásy, která se zatím schovává ve stínu vašeho zraněného já.

Prosím vás proto, abyste zavřeli oči, zhluboka se nadechli a nechali tělo se uvolnit. Ať vaši mysl opustí myšlenky stávajícího času a pro tuto chvíli se poddejte zvuku mého hlasu, poslouchejte má slova a dovolte energiím proudícím k vám prostřednictvím mého hlasu, aby hladily buňky vašeho těla a pomohly každé buňce zbavit se traumatických vzpomínek, abyste mohli být magicky uzdraveni. Otevřete svá srdce a přijměte božskou, pravdivou esenci krásy a představte si, jak vás objímá svými nádhernými světelnými křídly.

Znovu se zhluboka nadechněte, vydechněte a poddejte se esenci krásy, její pravdě a vašemu Skutečnému Já. Energie kolem vás utvoří ochrannou mřížku a vaši osobní průvodci, léčitelé, ochránci a strážci se zde shromažďují s vámi a tvoří kolem vás nádherný osmistěn geometrického světla, který je trojrozměrný a díky němuž je vaše tělo v bezpečí. Geometrie osmistěnu vyzařuje vibraci, která zasahuje do okolních dimenzí vedoucích do velkých světů transformace a transmutace. To vám pomáhá zbavit se zastaralého vnímání krásy a pravdy o vaší kráse. Ta je vtažena do tohoto energetického pole, přetvářena a vrací se k vám zpět.

Geometrické frekvence osmistěnu se také šíří až k vašim předkům a otevírá každému z nich možnost zbavit se svého vlastního mylného vnímání týkajícího se pravdy o jejich vlastní kráse, jak vnitřní, tak vnější.

Frekvence pravého světla vstupují do DNA vašeho těla a zesilují energie pravé podstaty vaší jedinečné krásy, spojují ji se sedmi čakrami vašeho fyzického těla a sjednocují je s vnějšími univerzálními energiemi transformace a transmutace. Tím pro vás aktivují výjimečnou příležitost zemřít ve starém světě a zrodit se znovu ve světě novém, ve světě pravé podstaty vaší krásy.

Znovu se zhluboka nadechněte a při výdechu se ještě hlouběji poddejte těmto energiím. Uvědomte si, že jste v bezpečí, jste ochraňováni a všichni, kdo vás milují a hluboce jim záleží na vašem dobru, ti, kdo s vámi pracují ve sférách neviditelných lidským okem, ti všichni vás objímají, dohlíží na vás a podporují vás během tohoto nádherného přelomového okamžiku v přílivu lidského vědomí, růstu a transformace.

Otevřete prosím nyní svou srdeční čakru a dovolte, aby z vašeho srdce mohly být vyzářeny paprsky bezpodmínečné lásky a šířily se po linii vašich předků, bez ohledu na to, zda tyto lidi znáte. Vězte, že jste s nimi spojeni, a tudíž to, co k nim vyšlete, se jich hluboce dotkne způsobem, který bude uzdravující a osvobozující.

Dovolte vašemu srdci vyjádřit díky za všechno, co prožili, a za veškerou snahu žít svůj život tím nejlepším způsobem, jaký znali. Poděkujte jim za všechny definice krásy vytvořené jejich vnímáním a postoupené po příbuzenské linii, které jste vy prožívali v této inkarnaci, i za vnímání (pozitivní i negativní), které vám pomohlo dojít až sem. A pokud je vaše skutečná, vnitřní víra v lásku negativní, poděkujte i za to, neboť jste nyní završili cyklus negativního vnímání a vstupujete do cyklu pozitivního vnímání a postojů vůči kráse. K této změně dojde díky vaší účasti v procesu vlastního uzdravení a přeměnění ošklivosti života v krásu života.

Představte si nyní Pány a Paní světla, jak se kolem vás scházejí; každá z těchto nádherných bytostí drží překrásný, obrovský krystal o dvou špičkách. Představte si, jak z jádra těchto krystalů vyzařuje mocné světlo esence krásy, šíří se do posvátné a jedinečné stavby vašich čaker a v buňkách vašeho těla tvoří přenádhernou strukturu. Tyto struktury dokonale zapadají do geometrie osmistěnu, který je nyní okolo vás.

Dovolte svému tělu, aby se otevřelo na buněčné úrovni a uvolnilo z buněk a tedy i z otisku DNA veškeré negativní definice vnitřní krásy, veškeré vaše zavádějící postoje a domněnky ohledně vaší krásy, vnitřní i vnější. Dovolte, aby tyto energie byly pohlceny paprsky bezpodmínečné lásky, a představte si, jak se osmistěnem šíří hlas, který oslovuje všechny tyto vaše zraněné části, aby povstaly v lásce, vstoupily do světla nového dne a byly znovuzrozeny a zasvěceny pravým světlem vaší skutečné síly.

Nyní si prosím představte, jak se otevírají k životu mocné srdeční paprsky každého člověka na této planetě, ozdravují se a spojují se s paprsky vašeho srdce. Během toho Pánové a Paní světla otevírají a zesilují energie krystalů, jež drží, a mísí tyto energie s kolektivními paprsky bezpodmínečné lásky, které tvoříte. Díky tomu se začíná tvořit nádherná nová krystalická mřížka obsahující Kódy Krásy Života, které budou napomáhat při vývoji těchto energií na planetární úrovni.

Tato nová krystalická mřížka je vetkána do atomické struktury vaší kolektivní duše a rozšiřuje ji do vyšších oblastí vašeho zkušeného já, které vás následkem toho mnohem hlouběji spojuje s vědomou silou a mocí vašeho Skutečného Já a neskutečné krásy, která ve vás je.

Zhluboka se nadechněte, rozšiřte svou energii až k jádru těla Matky země a vydechněte. Představte si, jak tyto energie proudí jejím tělem, zažehnou její pravou vnitřní krásu a zesílí energie krásy v jejím vnitřku i na jejím povrchu. Rozšiřte energii této lásky na všechna stvoření, která její tělo obývají, a představujte si, jak všechna království života reagují na překrásnou vibraci této nově tvořené krystalické mřížky, která obsahuje tyto všemocné, přenádherné Kódy Krásy Života.

Představte si nyní, jak je každý člověk na této planetě schopen vidět pouze jeden nádherný aspekt sebe samého a zároveň skutečně rozpoznat nádherný aspekt jejich života i života jako celku.

Prociťte znovu energie krystalů v rukou Pánů a Paní, zesilte vliv jejich vnitřního světla a rozšiřte ho do vaší DNA, abyste tím aktivovali Krystalické Kódy Krásy Života ve vaší genetické struktuře. Tím je vyslán uvolňující podnět vašim předkům a pomalu se tím rozuzlí zapletené a dříve špatně vykládané stránky vědomí týkající se krásy a krásy života, poté jsou vypuštěny a vtaženy do sfér bezpodmínečné lásky, přeměněny a jsou jim vráceny ve formě posilujících představ o Kráse Života. Tyto představy již budou založeny na pravdě, jež je tvořena Zdrojem a k nim i k vám je ze Zdroje šířena.

Poté, co vaši předkové uvolní všechny tyto energie, jsou tyto energie automaticky filtrovány přes Krystalické Kódy zpátky do vaší DNA a vytvoří zde nádherný symbol nekonečna, nekonečného trvání této mocné energie. Vy, vaši předkové i ti, kdo přijdou po vás, budete osvobozeni od oslabujících vazeb na falešné identity týkající se vnímání toho, co je krásné a co nikoli, ze strany společnosti.

Navíc se tyto energie nyní šíří do Astrálního Těla Kolektivního Vědomí a i zde začínají rozbíjet a rozplétat všechny zakořeněné a zamotané falešné energie, pojetí, vnímání postoje a přesvědčení týkající se krásy. Při nádechu do sebe vtáhněte Zlaté Vědomí a při výdechu pak uvolňujte tento dech Zlatého Vědomí do kolektivního těla života. Představte si při tom, jak se mění působící vlivy a oči lidstva začínají vidět skrze oči Matky/Otce Boha a jsou schopny rozpoznat krásu nacházející se v čistotě lidského srdce. Čistotou je myšlena upřímnost lidských myšlenek, světlo vnitřního klidu, radosti, poddání se, přijetí a moudrosti, která přichází zatímco člověk roste v lásce, vnímá sám sebe novým způsobem a ztotožňuje se se svým Skutečným Já, čímž získává skutečnou sílu.

Zhluboka se nadechněte, zcela vydechněte a opusťte své lpění na všech původních vnímáních krásy a toho, co považujete za krásné a co nikoli. Požádejte, aby vám do srdce byla vložena čistá krystalická stránka z Kosmických Akášických Záznamů a tato stránka bude obsahovat pravá pojetí, pravé totožnosti, postoje a přesvědčení týkající se skutečného porozumění a splynutí s pravou vnitřní krásou a krásou života.

Své tělo nechte odpočívat, uvolněte se a dovolte, aby byly krystalické energie vstřebány na další úrovni. Paní a Pánové světla nyní tuto novou krystalickou mřížku obsahující Kódy Krásy Života ukotví do jádra těla Matky Země. Prociťte, jak vás tyto energie obklopují a odstraňují stres způsobený snahou být tím, co nejste. V tomto stresu jste si občas podvědomě promítali identity a principy falešného systému hodnot a postoje, které jste přijali v dětství a které vás okradly o nevinnost ve vaší kráse. Všemi zkušenostmi z vašeho dětství i pozdějších fází života jste byli odříznuti od schopnosti rozpoznat a vidět v životě krásu.

Proto každého z vás nyní žádáme, abyste vyslali svou vděčnost Otci/Matce Bohu, vděčnost za všechny ty nádherné roviny života které nyní prožíváte, ať již jsou jakkoli malé či velké. Jednoduše vzdejte díky.

Tuto vděčnost projevte i Matce Zemi. Poděkujte Matce Zemi za veškerou krásu, kterou ztělesňuje a za to, jak tato krása živí vaši duši, oživuje vašeho ducha a přináší zdraví, mír a rovnováhu vašemu fyzickému tělu a vaší mysli. Rozšiřte tuto energii na všechny lidské bytosti na vaší planetě a vyjádřete jim vděčnost za krásu, kterou ztělesňují, a za veškerou krásu v životě, kterou jsou schopni rozeznat a být za ni vděční.

Nyní projevte vděčnost i sami sobě a poděkujte si za schopnost poznat krásné stránky svého života.

Zatímco je tato mřížka stále ukotvována, obracím se na každého z vás, abyste přijali za vlastní tři aspekty sebe sama, jež jsou pravdivými aspekty vaší pravé vnitřní krásy. Nyní proneste směrem k Pánům a Paním, jež stojí okolo vás: „Já (a vyslovte své jméno) přijímám tyto tři aspekty pravé vnitřní krásy (a uveďte, jaké to jsou).“ Potom si uvědomte tři aspekty své fyzické krásy, které můžete bez obtíží přijmout. Napojte se na Pány a Paní a prohlaste k nim: „Já (a vyslovte své jméno) přijímám tyto tři fyzické atributy krásy, které jsou vám vlastní (a uveďte, jaké to jsou)“.

Těchto šest aspektů, které jste si zvolili a oznámili je Pánům a Paním, je nyní vstřebáváno do krystalů; jejich energie se kombinuje s energií krystalů a je ukotvována v nové krystalické mřížce, která obsahuje Kódy Krásy Života. Dopřejte si prosím chvíli a nechte energii krystalů, aby se rozšířila do všech aspektů vašeho života, které přijímáte a označujete jako krásné. I tyto aspekty jsou ukotvovány v krystalické mřížce krásy života.

Opět se zhluboka nadechněte a vydechněte, Pánové a Paní světla nyní tuto krystalickou mřížku ukotvují v DNA vašeho těla. Tyto Kódy budou neustále živit vaši předky energií, zajišťovat jejich spojení s pravou podstatou jejich krásy a umožní jim opustit původní odpovědnost vůči nepravdivé kráse. Tím se jinými slovy myslí člověkem vytvořená definice toho, co je krásné, co je přijatelné a nepřijatelné.

My mistři, učitelé a strážci světla a lásky vám nabízíme posvátnou moudrost přicházející v procesu transformace, který probíhá jako výsledek vaší vědomé volby toto přijmout , dovolit si opustit to, co je vám již k nepotřebě, a porozumět, že některé vaše části jsou mylně informovány a nejsou spojeny s životními mřížkami, které si nyní volíte, abyste se stali součástí nového světa nového vědomí.

Teď tedy prostě stanovte záměr, aby vaše tělo, vaše mysl, vaše srdce a váš duch byly osvobozeny a bylo jim uleveno od zátěží obrovských nedorozumění, a ve vašem aktivním odevzdání se je vám požehnáno vnitřním klidem a čistotou. To je následkem toho, že se odevzdáte nádhernému toku života a necháte životní krásu, aby pomáhala v procesu vašeho uzdravování a transformace. Vězte, že tato energie je přístupná komukoliv na vaší planetě, kdo je ochoten se jí otevřít a způsobem sobě vlastním tyto energie přijmout a sjednotit je se svým vnitřním vědomím a se svou vnitřní motivací k posílení sebe sama. Tím by sloužili jako příklad a ukazovali jiným, jak dosáhnout stejného stupně uzdravení a osvobození.

Energie, které byly v tuto chvíli vytvořeny, budou své energetické pole rozšiřovat a posilovat po následujících padesát pět dnů, během kterých bude vaše energie obklopena tímto trojrozměrným osmistěnem. Energie tohoto osmistěnu a světlo vycházející z krystalů budou posilovat vaše vnitřní zásoby síly a rozšiřovat vaši vnitřní zásobu a schopnost pojmout krásu života, vstřebat pravdu o vaší vnitřní kráse a v upřímnosti tento otisk rozšířit do světa tím, že budete prožívat svoji krásu a budete vděčni za všechny nádherné aspekty života, ve kterých rostete a vzkvétáte v tomto vědomí.

Zhluboka se opět nadechněte a vydechněte a zlehka přivolejte své vědomí zpět do svého fyzického těla.

Poděkujte všem bytostem, které zde byly přítomny, za to, že byly svědky této veliké energetické změny, která teď probíhá. Poděkujte sami sobě za to, že jste si zvolili právě tento okamžik, abyste vyslyšeli naše slova, stali se součástí této energie a nadále stoupali vzhůru v lásce, neboť pád v lásce byl již dokončen a v procesu transformace vašeho života již nehraje žádnou roli. Nyní existuje pouze vzestup v lásce.

Znovu se zhluboka nadechněte, plně vydechněte a své vědomí přijměte ještě hlouběji do svého těla. Ujistěte se, že jste ve svém těle uzemněni, že jste při vědomí a ve spojení s vaším fyzickým světem, i když si zároveň zachováváte napojení na energie, které jsme dnes společně s vámi vytvořili. Tyto energie vás nadále budou vyživovat skrze váš pocit vděčnosti a vaši vůli přijmout krásu života i vaši vlastní vnitřní krásu.

Během zmíněného procesu po následujících padesát pět dní vás vyzýváme, abyste si každý den našli chvilku a ujistili se znovu o šesti hodnotách, ke kterým jste se přihlásili a pokud možno je připojte k vlastnostem a hodnotám, které jsou vám již teď vlastní, přijali jste je a žijete podle nich.

Čím více toto budete dělat, tím více si budete aktivně uvědomovat tyto hodnoty krásy v sobě a navenek se budete jevit mnohem krásnějšími jednoduše proto, že z vašeho nitra bude vyzařovat sama podstata krásy. Vnější fyzická forma nebude tím pádem pro lidi okolo vás již tak podstatná, neboť z vašeho nitra bude zářit vnitřní podstata, světlo, síla a překrásné hodnoty přetvoření a uzdravení. Opakováním si ve svém podvědomí uložíte určitou pravdu. Tím se vytvoří prostor pro mocnou změnu ve vašem vědomí a jakmile bude toto takříkajíc vytesáno do kamene, začnete pozorovat, jak se mění váš pohled na život. Místo toho, abyste si všímali negativních věcí, automaticky si budete mnohem více vědomi veliké krásy života.

Díky této energii se objeví v Kolektivním Vědomí lidí více pozitivní přístup k životu a k sobě samým. V tom je, drahocenní, podstata našeho dnešního záměru. Žádáme vás, abyste tuto energii přijali do svého bytí, do svého srdce, mysli, těla, a dovolte, aby vyzařovala skrze vás. Dovolte si být svým světlem pochodní krásy, šiřte světlo krásy okolo sebe a dejte větší prostor krásným stránkám svého vlastního života.

Právě skrze krásu, skutečnou krásu, se rodí krása další. Proto naším požehnáním pro každého z vás je schopnost plně a vědomě přijmout a přivlastnit si podstatu krásy uvnitř sebe samých i krásy života, která je zde stále přítomna bez ohledu na to, v jak zoufalé situaci by se člověk mohl nacházet. Vše je jen záležitostí přístupu a úhlu pohledu.

Bylo pro nás velkou ctí předat každému z vás naše slova, naši lásku a naše světlo. Já jsem Máří Magdalena, a ti, kdo tu se mnou stojí, vás nyní berou do objetí, na čelo vám dávají polibek nového života a vybízejí vás, abyste ve svém životě učinili další významný krok, který vám pomůže uskutečnit změny, které jsou potřeba. Avšak uvědomte si dobře, že to, co si přejete, vám opravdu přijde a budete muset čelit důvodům, které vám dosud bránily v uskutečnění vašich přání. Takže tam, kde jste toužili po radosti a míru, budete muset čelit tomu, co vám způsobuje smutek a nepokoj. Ale vězte, že to bude mít jen krátké trvání, nad tyto překážky se povznesete, neboť jste si zvolili kráčet po cestě Opravdových a pokračovat ve svém vzestupu v lásce. Toto je podstata vzestupu.

Nechť všichni z vás naleznou mír, který hledáte, harmonii, kterou si zasloužíte, a příležitost osvojit si dovednost žít lidský život, vedeni láskou a moudrostí. Nechť se povznesete nad všechny okolnosti pádu a stanete se celistvými a autentickými ve svém lidství.

Já jsem Máří Magdalena a má láska je s vámi, au revoir.

Tato informace může být sdílena s jinými zdroji pod striktní podmínkou, že žádná informace nebude změněna nebo vynechána nebo použita za účelem finančního zisku a bude uveden zdroj informace. Více o Michelle & The Lightweaver se dozvíte na http://www.thelightweaver.org.

Do češtiny přeložila pro www.transformace.info Zuzka D. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů a aktivních odkazů.

Posted on 9. septembra 2010, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Pridaj komentár.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: