Posolstvo Archanjela Michaela

STOJÍTE V BRÁNĚ NOVÉ EPOCHY
Přijala Ronna Herman

Milovaní mistři, jeviště je připraveno a co nevidět bude zvednuta opona nového úsvitu zítřka. Oblasti vyššího vědomí se projevují po celém světě a světelné sloupy vzestupu v úžasných Světelných Městech jsou ukotvovány rychleji než kdy předtím. Vlivy Světla Stvořitele nabývají na síle i stálosti a čím dál více ovlivňují mysl lidí. Je více než zřejmé, že ve světě dosud přetrvává mnoho násilí, vzdoru a negativity. Avšak vliv Služebníků Světla, který přináší rovnováhu, mír a harmonii, rychle roste a stále více milovaných Duší se probouzí po uposlechnutí výzvy Duševního já. Díky vám, kteří neúnavně ukazujete a připravujete cestu, budou moci tyto Duše postupovat mnohem rychleji po cestě osvícení.

V této zrychlené době epochálních změn je více než kdy jindy důležité, abyste se snažili zvýšit intenzitu, s níž vyzařujete své Světlo. Musíte se pokusit spojit vibrace bezpodmínečné lásky s touhou po aktivní službě. Pamatujte si: harmonické, přesně zaměřené myšlení vede k rozšiřujícím se cestám vyššího vědomí. Musíte rozvíjet a zdokonalovat svou sílu vědomého rozhodování v rámci přijatelného, zúženého spektra Světla a hustoty v oblastech stínu. Ve zjemněné realitě budoucnosti lidstva bude převládat mír a konflikty se budou řešit diplomatickou cestou, neboť časem se každý naučí usilovat o nejvyšší dobro všech a vyhledávat nejvíce prospěšná řešení. Každý z vás je složen z energetických jednotek, které tvoří vaši Píseň Duše / Energetický Podpis. Abyste se stali Mistry, musíte se naučit ovládat své myšlenky a zaměřit se na svou sílu danou od Boha. Učíte se být vedoucími vyšších sil Stvoření. Musíte se ve svém vědomí snažit o kontinuitu a stát se Bohem inspirovaným pozorovatelem života a mistrem nestrannosti a neulpívání. Musíte se oprostit od struktury hodnot a víry většinového skupinového vědomí, abyste se následkem toho mohli postupně stát Mistrem; jedinečnou a Duší vedenou duchovní lidskou bytostí. Cesta k vyššímu vědomí v budoucnu přímo vyústí v procítění vašeho Božského Já / Přítomnosti JÁ JSEM a nádhery a vznešenosti Stvořitele v rozmanitosti jeho četných podob.

Možná se divíte, proč jste byli vystaveni tolika zkouškám a zdánlivě negativním situacím. Můžeme vám říci, statečné Duše, že se nacházíte uprostřed mocného procesu zasvěcení / transformace jako součásti procesu vašeho vzestupu. Mnoho z vás kráčí po stezce zasvěcení již několik životů a je na dobré cestě k Mistrovství. Když poprvé zkusíte vstoupit na cestu vzestupu, vaše osobnost/ego si uvědomí volání Duše. Oheň Duše neboli zrychlující se vyšší vibrace spálí negativní energii, která vyvstává na povrch, abyste jí čelili. Když je tento proces znovu a znovu opakován, jednotlivé stránky Vyššího Já se začnou prolínat a splývat s Duší, proces vzestupu se zrychlí a očišťující ohně se postupem času přemění ve Světlo Osvícení.

Jednou z největších překážek, jež musíte překonat, je vzít si zpět sílu, kterou jste ze sebe dali ostatním. Prvotní fází znovuvytvoření vlastní suverenity nutné k opětovnému plnému ovládnutí sebe sama je také vědomé uvolnění energií, které ostatní během uplynulých věků umístili do oblasti vaší aury či je upevnili ve vašem solar plexu. Časem začnete pozorovat, že stresující situace ve vašem životě se zamění za příjemné a harmonické zážitky, neboť již nebudete svoji energii poskytovat nechtěným možnostem vývoje v budoucnosti. V klidu rozjímejte, buďte ostražití a domáhejte se toho, co bude v budoucnu známkou vašeho rozvoje. V každém okamžiku buďte bdělí, aby to, čeho chcete dosáhnout, získalo jasné obrysy. Postupně budete schopni zesílit své sebevědomí a sebejistotu, stejně jako vědomí, že všechno je a nadále bude v pořádku. S novým uvědoměním si Sebe sama aktivně zahájíte proces tvorby vlastní nové reality.

Je třeba mít na paměti, že Cesta Osvícení duše vede k dramatickým otřesům ve vnitřním životě. Musíte se naučit harmonizovat jakékoli vztahy, které vám přináší náročné zkoušky, ale i potřebné zkušenosti. Bude to nějakou dobu trvat, avšak jakmile získáte přístup ke svému Posvátnému Srdci, pomalu si osvojíte pocit procítěné vnímavosti a vyrovnanosti a zároveň čistotu myšlenek i skutků. Ujišťujeme vás, že je na tomto světě velký počet odvážných Duší, které jsou na dobré cestě k mistrovství, jsou ctěnými učedníky na Cestě a jednoho dne se stanou Vznešenými Mistry budoucí Země páté dimenze.

Nyní probíhá další etapa přichystaného Božího Plánu a vy, věrná Hvězdná semínka na Cestě, se připravujete na to, být členy rychle rostoucí skupiny Služebníků Světa. V minulosti byly školy moudrosti a ezoteriky udržovány v tajnosti a byly určeny pouze pro malé množství jedinců, kteří byli natolik vyspělí, aby porozuměli a prošli přísnými zkouškami nutnými k tomu stát se učedníky a později mistry. Takové doby jsou již pryč a vy, kteří jdete v předvoji a ukazujete cestu, máte být viditelnými příklady nových učení moudrosti a máte pomáhat těm, kteří kráčejí za vámi a mají se stát učedníky na Cestě. Máte se stát prostředníky mezi těmi, kdo hledají Osvícení a spojení se svým Božským Já a mezi Duchovní hierarchií Vesmírné Rady Světla. Také jste povzbuzováni, abyste aktivně ukotvovali Světelné Sloupy Vzestupu ve vašem okolí. Jak lépe sloužit než být ukotvením pro rostoucí vlivy Světla Stvořitele, kterými je nyní Země zahrnována! Je velice důležité, abyste rozuměli, že toto zmírněné Světlo musí být na Zemi ukotveno a nemůže být šířeno plošně jako v případě přípravných Světelných vln nižší frekvence, které přicházely během devatenáctého a dvacátého století. Současné století je v tomto univerzu opravdu přelomovou dobou.

Jednou z nejdramatičtějších změn, které se nyní na Zemi odehrávají je to, že zanedlouho již nebude žádný velký rozdíl v obecných učeních vysílaných k lidstvu. Všechny nauky o moudrosti pocházející od Vesmírné Rady Světla budou z jednotného Zdroje a budou se skládat ze stejné základní duchovní filozofie obsahující jen drobné rozdíly. V minulých dobách byli velcí Avataři a Božské Bytosti naplněni maximálním množstvím Světla/Ohně Stvořitele, jaké mohli obsáhnout, a byli každý vysláni se specificky vytvořeným učením/poselstvím pro různé doby a Rasy. Je třeba pochopit, že v počátcích byla každá Rasa vybavena určitými vlastnostmi, znaky a talenty, avšak během času se u nich projevily hluboké nevědomé slabosti, záporné stránky, zvyky a nerovnosti, které se pak zapsaly do DNA budoucích členů každé Rasy. Nyní je čas, aby byly tyto slabosti, záporné stránky a nerovnosti ozdraveny a harmonizovány, aby mohl pokračovat společný proces navrácení k JEDNOTĚ. To znamená, že budete stále vynikat svou výjimečností, neboť v obecném měřítku byl tento vesmír stvořen jako experiment rozmanitosti, ale zároveň budete ostatní obdivovat a respektovat pro jejich výjimečnost, protože každý z vás bude mít svá přirozeně nabytá nadání, schopnosti a přednosti, které bude moci přinést před našeho Otce/Matku Boha, Nejvyššího Stvořitele, jako svůj dar Jednotě. Neposuzování, soucit, vděčnost a hluboká láska k celému lidstvu jsou nejdůležitějšími vlastnostmi, které se u sebe v této době máte pokusit rozvinout.

Krátce po začátku vašeho roku 2010 jsme vnuknuli vizi svému poslovi, známému v tomto životě jako Ronna Herman. Tato vize byla sdílena s těmi, kteří se v květnu 2010 zúčastnili semináře „Otevírání kanálu, Kosmická telepatie“. Nyní je čas podělit se o tyto informace se všemi, kteří usilovně hledají Cestu Světla. Předáme vám tuto vizi ve slovech našeho posla, tak jak byla předána účastníkům semináře.

„Nejdražší přátelé, vize, o kterou se s vámi chci podělit, se objevila na samém začátku roku 2010. V meditaci jsem uviděla skupinu zářících Bytostí v bílých róbách, stojících v polokruhu okolo obrovského krystalu se dvěma hroty. Krystal vyzařoval nádherné spektrum barev a skrz a okolo něj také probleskovaly složité geometrické obrazce. Ti, které jsem mezi všemi rozpoznala, byli Archanděl Michael, Ješua, Djwal Khul, El Morya a St. Germain. Bylo mi sděleno, že předávání úzce a individuálně zaměřených informací od mistrů, archandělů a vznešených Bytostí bude pokračovat jako dřív. Ale kromě toho měly přicházet jednotné zprávy a moudrá učení od mnoha vznešených Bytostí, Avatarů a Mistrů z minulosti i budoucnosti. Moudrá učení minulosti se mají prolnout s budoucími učeními a mají být představena jako Učení Vesmírné Rady Světla. Tyto zprávy byly zakódovány do mnou spatřeného obrovského krystalu (přirovnali ho k obřímu vesmírnému počítači) a mají být dostupné těm, jejichž frekvence jsou kompatibilní se specificky nastavenými frekvencemi Velkého Krystalu. Čím jemnější energie budete v sobě nosit, tím podrobnější informace budete moci získávat z velkého Vesmírného Krystalu.

Bylo mi řečeno, že mně budou všechny informace předávány skrze vibrace Archanděla Michaela, neboť jsem naladěná na jeho energii. Bude mi nadále každý měsíc sdělovat své zprávy, ale za účelem mé Školy Cesty k mistrovství a mých seminářů budu informace/učení dostávat také od některých členů Vesmírné Rady. Abych tyto dva zdroje dobře odlišila, budu pro veškeré zprávy od Rady používat název „Posvátné zákony, Ronna Herman“

Budu nadále prosvícena energií Archanděla Michaela a většinu poselství mi budou předávat Archanděl Michael, Ješua, Djwal Khul, El Morya a St. Germain.

O několik dní později jsem začala dostávat veliké množství informací. Sedla jsem k počítači a zapisovala informace, které mi přicházely, pojmenovala jsem je a založila do zvláštní složky. Takto jsem pokračovala asi dva týdny, dokud jsem si někdy na začátku března neuvědomila, že jsem shromáždila většinu textu potřebného pro příručku k semináři o otevírání kanálu. Byly mi předány informace o tom, jak se máme napojovat na Učení Vesmírné Moudrosti tím, že pozvedneme své vědomí a zdokonalíme svou schopnost komunikovat se svými duchovními průvodci a učiteli. Je zapotřebí určitá obětavost a silná touha sloužit, ovšem odměny jsou nesrovnatelně větší. Bylo mi řečeno, že stále více drahocenných Duší si nachází cestu, aby se znovu chopily svých Bohem daných schopností komunikovat a spolupracovat s Bytostmi vyšších sfér. V nepříliš daleké budoucnosti bude channeling nebo telepatická komunikace, jak ji známe dnes, normou pro všechny Osvícené Duše.

V současné době je příručka Otevírání Kanálu dostupná pouze těm, kteří navštěvují naše semináře, podstoupí proces očištění a porozumí uvedeným radám, technikám a tomu, jak vážným závazkem je napojení se na vlny telepatické komunikace s vyššími sférami. Stejně jako učení obsažené v mých ostatních seminářích jsou úzce zaměřené informace časem předávány široké veřejnosti, ale to až v takové fázi, kdy je vytvořena silná myšlenková forma, která zaručí zachování podstaty těchto učení, což pomůže udržet poskytnuté informace v čisté podobě.

Drazí přátelé, sdílím s vámi tyto informace, abyste věděli, že se nacházíme ve velmi výjimečné době a že i váš čas na zázraky je na dosah ruky. Musíte se ale rozhodnout, jak si přejete, aby se odvíjely následující roky a jak chcete prožít tuto dobu dramatických změn. Každý, kdo čte tento text, má ve své míře schopnost a potenciál stát se Služebníkem Světa. Jakkoli jste malí či velcí, jste nedílnou součástí celku. Požádejte o vedení, pokračujte, když vám bude odhalena pravda a poté se o svou moudrost podělte s ostatními, abyste jí mohli obdržet ještě více. Přeji vám věčnou lásku, andělská požehnání a úžasné zázraky.“ Ronna

Archanděl Michael:
Milovaní, Vesmírná Rada Světla usiluje o to, aby byla pokročilá moudrá učení co nejvíce dostupná, aby všichni, kdo si to přejí, měli možnost být součástí lidstva, jež je na vzestupu. Vesmírná Rada, dříve známá také jako Velké Bílé Bratrstvo, je součástí Řádu Melchizedeka. Jejími členy jsou vysoce vyspělé, nefyzické duchovní bytosti ze všech oblastí tohoto vesmíru spolu s vybranými členy andělského Království, mnohými pozemskými Nanebevzatými Mistry a také mnohými vyspělými pozemskými zasvěcenci jako zástupci lidských mas. Ať to již přijmete za pravdu či nikoli, postupně se teď stáváte galaktickými občany, a jedním z vašich budoucích kroků ke kosmickému vědomí bude setkání s mnoha členy vaší sluneční a galaktické Světelné rodiny. Buďte si jisti, že v budoucnu budou někteří z vás vyzváni, aby se připojili k Radě Světla jako zástupci vzestupujícího lidstva a Země.

Víme, že mnozí z vás se diví, proč se váš osobní život nemění k lepšímu a proč nedostáváte některé z četných darů a výhod mistrovství, které jsme vám slíbili. Některé zastrašené Duše tvrdí, že vám popisujeme vizi budoucnosti, jíž je nemožné dosáhnout, že dáváme sliby, které nebudou moci být splněny a že život obyčejného člověka je nyní stejně nebo dokonce více obtížný než v minulosti. Ujišťujeme vás, že nečiníme plané sliby a opravdu bychom netrávili tolik času svého i času našich požehnaných, věrných poslů ke zprostředkování pokročilých učení kosmické pravdy, pokud by to, co vám sdělujeme, nebyla pravda. Jsou to učení, která jsou podstatná pro váš vzestup, informace, které nebyly nikdy dříve lidstvu dostupné. Lidstvo by vlastně vůbec nemohlo dosáhnout současného stupně vývoje na Zemi, kdyby nebylo neúnavné, vytrvalé služby a pomoci Vesmírné Rady Světla a andělské říše. Jste uprostřed vývojového procesu, který byl započat Nejvyšším Stvořitelem a je vyživován Esencí Života, Pevnými Částicemi, které jsou vyzařovány do celého Omniverza, stejně jako skrze našeho drahého Matku/Otce Boha veškerému Stvoření v tomto vesmíru. Musíte pochopit, že proces vzestupu je naším společným úsilím. Ukazujeme vám cestu a dáváme vám potřebné pokyny, ale jedině vy můžete podniknout nutné kroky a změny ve svém způsobu života a systému víry. Milovaní, vyzýváme vás, abyste se povznesli nad strachy a pocity bezmoci, které jsou ve světě často přítomné. Přivolejte nás a my vám pomůžeme upevnit vaše odhodlání. Vězte, že jsme stále s vámi a vyzařujeme k vám uzdravující, povzbuzující lásku našeho Matky/Otce Boha.

JÁ JSEM Archanděl Michael a přináším vám tyto pravdy.

Poznámka ke kopírování:
Copyright a zdroj originálu: www.ronnastar.com. Do češtiny přeložila pro www.transformace.info Zuzka D. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů a aktivních odkazů. Děkujeme za respektování této podmínky.

Posted on 4. augusta 2010, in Anjeli. Bookmark the permalink. 4 komentáre.

 1. 😯 .. no tak jo a tu na tejto stránke budem iba oči pleštiť, 😯 😯 8O.. no proste haluz, fakt … zasa odpoveď .. práve dnes som istú časť s priateľkou rozoberala … na moju situáciu mi povedala to isté, čo je tu v jednom úseku písané … no tuším cez ňu mi odpovedali krídlatí, ale keďže som asi reinkarnovaný neveriaci Tomáš či čo, neverila som, a teraz som to tu našla napriamo … 🙄 .. no do kelu, … hm, .. 😀 .. du dýchať … a pekne zhlboka .. 😀

  • lilah,
   ty si veľmi podarené stvorenie 😀 😀 😀

   • 😉 hi hi hi .. jo, ja viem, … no čo narobíš, aj takéto živly musia byť, .. 😀 😀 … som presne ten typ čo na srdci to na jazyku, hm, síce nie vždy to je výhodné pre iných, ale aj pre mňa, viem dostať slušný preplesk hi hi hi .. 😀 .. čo zaseješ, to žneš 😉 .. no ne?!? .. 😀 😀

 2. lilah,
  ale koľko energie z teba ide 😀 😀 😀 veď to je super !!!

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: